Reklamační řád

prodávajícího/OSVČ
Jana Pechy
se sídlem Služátky 24, 582 91 Světlá nad Sázavou
identifikační číslo: 01223429
zapsaného v živnostenském rejstříku
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://www.nadorty.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tento reklamační řád byl zpracován v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“). Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího ohledně záruky prodávajícího za jakost zboží při převzetí a práva kupujícího z vadného plnění se řídí zejména ustanovením § 2161 a násl. občanského zákoníku a příslušnými ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

1.2. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vad, které se vyskytnou u prodaného zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží (není-li stanoveno jinak). Prodávající neposkytuje zvláštní smluvní záruku za jakost dle § 2113 ve spojení s § 2165 občanského zákoníku nad rámec zákonných ustanovení.

1.3. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

1.3.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

1.3.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

1.3.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

1.3.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

1.3.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2. VYSKYTNE-LI SE U PRODANÉHO ZBOŽÍ VADA, JE ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO VYMEZENA NÁSLEDUJÍCÍMI ZPŮSOBY:

2.1. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

2.2. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v bodě 1.3., může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu vadné součásti; není-li to možné, může kupující odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

2.3. Právo na dodání nového zboží nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od kupní smlouvy odstoupit.

2.4. Neodstoupí-li kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

2.5. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu zboží sám způsobil.

2.6. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvacet čtyř měsíců od převzetí zboží.

2.7. Kupující není oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží, jestliže:

2.7.1. u zboží prodávaného za nižší cenu se jedná o vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

2.7.2. vada spočívá v opotřebení zboží způsobeným obvyklým užíváním zboží,

2.7.3. vady vznikly při údržbě výrobku, jestliže kupující nedodržel zásady údržby vyplývající ze symbolů pro údržbu uvedených na výrobku nebo na příslušném letáku,

2.7.4. má použité zboží vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které zboží mělo při převzetí kupujícím,

2.7.5. vada vznikla mechanický poškozením,

2.7.6. vada vznikla používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,

2.7.7. zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí,

2.7.8. to vyplývá z povahy zboží.

2.8. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

2.8.1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

2.8.2. na odstranění vady opravou věci,

2.8.3. na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo

2.8.4. odstoupit od smlouvy.

Podstatným porušením smlouvy se ve smyslu § 2002 občanského zákoníku rozumí takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavírání smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.

2.9. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, náleží mu práva podle bodu 2.10. níže.

2.10. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

2.11. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může kupující odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

2.12. Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

2.13. Práva kupujícího vyplývající ze záruky za jakost při převzetí a odpovědnosti za vady prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla či jeho prodejen. V případě, že kupující uplatní u prodávajícího právo z vadného plnění, potvrdí prodávající kupujícímu v písemné formě, kdy právo uplatnil, provedení opravy a dobu jejího trvání.

2.14. Místem pro uplatnění reklamace je sídlo prodávajícího – Jan Pecha, Služátky 24, 582 91 Světlá nad Sázavou, info@nadorty.cz. Na této adrese kupující může uplatnit reklamaci nebo stížnost obvyklou poštovní cestou, nikoliv osobně.

2.15. Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu sídla prodávajícího. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík by měl být označen viditelně „REKLAMACE“ a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejména zpáteční adresu a tel. číslo), ideálně na standardním reklamačním listě. Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.

2.16. Kupující doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo zboží v minulosti reklamováno, též doloží doklad o reklamaci.

2.17. Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečištění obvyklé.

2.18. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

3. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

3.1. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím (spotřebitelem) ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující (spotřebitel) podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Reklamace se vyřizují v souladu s všeobecnými obchodními podmínkami prodávajícího, tímto reklamačním řádem, občanským zákoníkem, zákonem na ochranu spotřebitele a dalšími právními předpisy.

4.2. Tento reklamační řád nabývá platnosti dnem 20. 8. 2018.

Uplatnění reklamace